هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ثبت نام

دسته بندی: هوشمند

اساس نامه انجمن صنفی حسابداران استان اصفهان

ماده 1 – هدف :

           به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ودر اجرای آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد .

ماده2 –  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام –  انجمن صنفي کارگري حسابداران استان اصفهان  كه در اين اساسنامه به اختصار «انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي: حوزه جغرافيايي استان اصفهان  و محل استقرار دفتر مركزي آن دراستان اصفهان  شهرستان اصفهان به آدرس خیابان آتشگاه  مقابل دادسرای انقلاب ساختمان بهار  مي باشد.

تبصره – هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا- از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد –  بطور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو

3- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا

4- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط .

5- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

6- دريافت وروديه، حق عضويت و كمك هاي مالي داوطلبانة اعضا.

7- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظايف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.

8- همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

9- حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي.

10- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

11- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارگري ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارفرمايي .

12- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون با رعايت مقررات قانوني.

13- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.

14- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

 ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

1- همکاری و مذاکره با سازمانهای مرتبط جهت ارتقا کارحسابداران و همکاری و معرفی  اعضای صنف به سازمانهای مربوطه از جمله سازمان امورمالیاتی ،سازمان تامین اجتماعی ،اداره کار و سازمان حسابرسی و…

2-همسان سازی نرخ ها و جلوگیری از نرخ های غیرمصوب و برخورد با افراد متخلف

3- .همکاری و ایجاد ارتباط با مجامع بین  المللی حسابداری و انجمن های حسابداری ایران ، دانشگاه ها ، شرکت های حسابداری و مراکز آموزش حرفه ایی

4- همکاری در جهت برگزاری سمینارها ، دوره های آموزشی و حرفه ای بابت ارتقا سطح دانش و کار حرفه ایی اعضا از طریق مراکز و شرکت های مورد تایید هیات مدیره انجمن

ماده 5 شرايط عضويت :

كليه كارگران واجد شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

1- تابعيت ايران

2- شاغل در كارگاه و حرفه حسابداری ، حسابرسی، مدیریت مالی  و  در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل مدرک تحصیلی  دیپلم ،کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مذبور و رشته های مرتبط از جمله مدیریت و اقتصاد  و مالی و رشته های غیرمرتبط با ارائه گواهینامه های حرفه ایی حسابداری مورد تایید هیات مدیره انجمن ، نامه یا قراردادکار معرف

3- نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.

4- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

 5- پرداخت ورودیه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل  عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس/ بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

تبصره4- در صورتیکه هر یک از اعضا 6 ماه در  حرفه حسابداری کار ننماید از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود . لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است

6- عضویت دانشجویان رشته های مذکور در بند 2 که علاقه مند به فراگیری مباحث روز مرتبط با حرفه ی مالی هستند بدون حق رای و حق عضویت

ماده 6 – موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي ( با اعلام هيأت مديره انجمن).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

تبصره در موارد بندهاي 1 و 2، عضويت شخـص مورد نظـر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد وتا رفـع تعليـق ، درمجمـع عمومي حق راي نخواهـد داشت.