تاریخ برگزاری 26 مهرماه 1397

سرفصل ها:

ساختار، تعاریف و کلیات قانون کار، تکالیف و تعهدات کارگران و کارفرمایان، آشنایی با قرارداد کار و انواع آن، ساعات کار، مرخصی ها و تعطیلات، مزد و مزایای کارگران، حق السعی، سنوات خدمت، عیدی و پاداش، قواعد آمره قانون کار، توافقات باطل و عیر قانونی با کارگران

 

مدرس: وحید حاجی زاده