كليه كارگران واجد شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن صنفي در آيند:
1- تابعيت ايران
2- شاغل در حرفه حسابداري در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر شامل مدرك تحصيلي كارداني، كارشناساسي، كارشناسي ارشد و دكتري حسابداري و همچنين ديپلم حسابداري و رشته هاي مرتبط از جمله مديريت و رشته هاي غير مرتبط با ارائه گواهينامه هاي حرفه اي حسابداري مورد تأييد انجمن صنفي، نامه يا قرار دادكار، معرف.
3- نداشتن محكوميت كيفري موثر در محروميت از حقوق اجتماعي
4- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن
5- پرداخت ورودیه و همچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب
تبصره :1- پذیرش اعضای افتخاری و تدوین شرایط عضویت اعضای افتخاری در اختیار هیات مدیره می باشد.
تبصره: 2- كليه واجدان شرايط مي توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچكس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره: 3- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هئيت مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 4- در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد، از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود. ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.
تبصره 5- در صورتي كه هر يك از اعضا 6 ماه از حرفه حسابداري كار ننمايد از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.
ماده 6- موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هر يك از اركان انجمن صنفي (با اعلام هيأت مديره انجمن).
3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه
4- آراي قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور
تبصره: در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد و تا رفع تعليق، در مجمع عمومي حق رأي نخواهد داشت.
ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي
الف) ورديه براي هر عضو مبلغ 500000 ريال مي باشد و به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد.
ب) حق عضويت به مبلغ 1200000 ريال مي باشد و به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد. شايان ذكر است هزينه هاي چاپ كارت عضويت گواهي حرفه اي و صلاحيت كاري بنا به پيشنهاد اعضاي هيأت مديره از اعضا دريافت خواهد شد. میزان حق عضویت سالیانه به مبلغ فوق الذکر به مبلغ 000/200/1 ریال افزایش یافته و برای تمام سال اخذ شده و افراد در هر ماه از سال که عضو شوند می بایست حق عضویت سالیانه را پرداخت نماید.
ج) كمك هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك دهنده.