اساسنامه انجمن صنفي کارگري حسابداران استان اصفهان

فصل يکم-کليات

ماده 1- هدف

به استناد مادة 131 قانون کارجمهوري اسلامي ايران ودراجراي آئين نامه انجمن هاي صنفي کانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نيزباشد: اين انجمن صنفي تشکيل مي گردد.

ماده 2- نام ، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن  صنفي

نام – انجمن صنفي کارگري حسابداران استان اصفهان که دراين اساسنامه به اختصار انجمن صنفي ناميده مي شود.

حوزه فعاليت انجمن صنفي: حوزه جغرافيايي استان اصفهان و محل استقرار دفتري مرکزي ، آن در استان اصفهان شهرستان اصفهان- خيابان چهارباغ بالا- روبروي کارخانه زمزم- مجتمع کاويان- طبقه دوم واحد 207مي باشد.

تبصره: هيأت مديره مي تواند هر زمان که ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب راهمزمان با اطلاع به اعضا، از طريقي که به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد –بطور کتبي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.

ماده 3- وظايف اساسي و عام انجمن صنفي

1- کوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانون اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- برنامه ريزي و پي گيري درارتقاي سطح مهارت کارگران عضو…

 1. تلاش براي آموزش فرهنگي واجتماعي اعضا به منظورارتقاي سطح آگاهي هاي لازم درشناخت و تامين حقوق اعضا

4.تلاش دربررسي و تحقيق درخصوص مشکلات ،نارسايي هاي اقتصادي ،مهارتي، افزايش بهره وري و ارايه پيشنهادات به اعضا، مديران ومسئولان مربوط.

 1. جمع آوري اطلاعات ،بررسي وتحقيق درباره مشکلات ،شناخت نيازها و اولويتها.
 2. دريافت وروديه، حق عضويت و کمک هاي مالي داوطلبانة اعضا.
 3. همکاري درجهت تاسيس،تقويت وگسترش شرکتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مربوط به وظايف انجمن صنفي وتلاش جهت تامين امکانات رفاهي اعضا با رعايت مقررات مربوط .
 4. همکاري با وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعي درجهت شناخت بهتر مشکلات کارگري و اجراي قانون کار.

9.حمايت و دفاع ازحقوق و منافع صنفي وحرفه اي اعضااز طريق پيشنهاد وجلب پشتيباني مراجع وسازمانهاي دولتي وملي

10 .خريد ،فروش وتملک اموال منقول وغيرمنقول انجمن صنفي به نام وحساب انجمن صنفي مشروط برآنکه به قصد تجارت وجلب نفع نباشد.

 1. شرکت درمذاکرات حرفه اي با ساير سازمانها کارگري ذيربط مشمول قانوني وانعقاد پيمانهاي دسته جمعي يا سازمانها کارفرمايي.
 2. پيوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور تشکيل يا عضويت درکانون با رعايت مقررات قانوني.

13.فعاليت مشترک با کانون انجمن هاي صنفي مربوط درحدود قوانين ومقررات کشور.

 1. همکاري با ساير تشکل هاي صنفي مربوط به انجام سايروظايف به موجب مقررات قانوني برعهدة انجمن هاي صنفي قرارداده شده يا خواه شد.

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي

 1. همکاري و مذاکره با سازمانهاي مرتبط جهت ارتقاکارحسابداران همکاري اعضاي صنف باسازمانهاي مربوطه ازجمله سازمان امورمالياتي، سازماني تامين اجتماعي ،سازمان حسابرسي و…

2.همسان سازي نرخ ها و جلوگيري از نرخ هاي غيرمصوب و برخورد با ا فراد متخلف.

 1. همکاري و ايجاد ارتباط با مجامع بين المللي حسابداري و انجمن هاي حسابداري ايران، دانشگاه ها،شرکت هاي حسابداري ومراکزآموزشي حرفه اي.
 2. همکاري درجهت برگزاري سمينارها ،دوره هاي آموزشي و حرفه اي بابت ارتقاء سطح دانش و کارحرفه اي اعضا ازطريق مراکزو شرکت هاي مورد تاييد انجمن و همچنین اعطای صلاحیت و بررسی صلاحیت حرفه ای افراد حقیقی و یا گروه های حقیقی ارائه کننده خدمات مالی و حسابداری و مشاوره های مربوطه.

فصل دوما

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5- شرايط عضويت

كليه كارگران واجد شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن صنفي در آيند:

1- تابعيت ايران

2- شاغل در حرفه حسابداري در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر شامل مدرك تحصيلي كارداني، كارشناساسي، كارشناسي ارشد و دكتري حسابداري و همچنين ديپلم حسابداري و رشته هاي مرتبط از جمله مديريت و رشته هاي غير مرتبط با ارائه گواهينامه هاي حرفه اي حسابداري مورد تأييد انجمن صنفي، نامه يا قرار دادكار، معرف.

3- نداشتن محكوميت كيفري موثر در محروميت از حقوق اجتماعي

4- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن

5- پرداخت ورودیه و همچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب

تبصره :1- پذیرش اعضای افتخاری و تدوین شرایط عضویت اعضای افتخاری در اختیار هیات مدیره می باشد.

تبصره: 2- كليه واجدان شرايط مي توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچكس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره: 3- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هئيت مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 4- در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد، از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود. ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

تبصره 5- در صورتي كه هر يك از اعضا 6 ماه از حرفه حسابداري كار ننمايد از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

ماده 6- موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه  (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هر يك از اركان انجمن صنفي (با اعلام هيأت مديره انجمن).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه

4- آراي قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور

تبصره: در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد و تا رفع تعليق، در مجمع عمومي حق رأي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي

الف) ورديه براي هر عضو مبلغ 500000 ريال مي باشد و به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد.

ب) حق عضويت به مبلغ 1200000 ريال مي باشد و به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد. شايان ذكر است هزينه هاي چاپ كارت عضويت گواهي حرفه اي و صلاحيت كاري بنا به پيشنهاد اعضاي هيأت مديره از اعضا دريافت خواهد شد. میزان حق عضویت سالیانه به مبلغ فوق الذکر به مبلغ 000/200/1 ریال افزایش یافته و برای تمام سال اخذ شده و افراد در هر ماه از سال که عضو شوند می بایست حق عضویت سالیانه را پرداخت نماید.

ج) كمك هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك دهنده.

تبصره 1: قبول و دريافت كمك هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

تبصره 2: انجمن صنفي داراي حداقل 3 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امور مالي و دفتر صورتجلسات هيأت مديره مي باشد.

ماده 8: كليه اعضا بايد با توجه به ماده 7 حق عضويت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار تسليم نمايند.

تبصره 1: دريافت و جمع آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض هاي چاپي، شماره دار باشد و به امضاي رييس هيأت مديره و خزانه دار انجمن صنفي
برسد.

تبصره 2: مبالغي که به عنوان وروديه و حق عضويت، چاپ کارت عضويت و کليه مواردي که مبالغي از بابت از اعضا دريافت ميشود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3: هيأت مديره نمي تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر دراين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 9: چنانچه هر يک از اعضا در مدت حداکثر 3 از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه دار به وي اخطارکتبي داده ميشود. چنانچه از تاريخ اخطار، حداکثر ظرف يک ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد، با تصويب هيأت مديره، عضويت شخص مذکور در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد.

تبصره: تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با هيأت مديره خواهد بود.

فصل سوم

ارکان انجمن صنفي

ماده 10- ارکان انجمن صنفي عبارت است از:

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3- بازرس يا بازرسان

الف) مجمع عمومي، حدود وظايف و اختيارات آن

ماده11: مجمع عمومي که عالي ترين رکن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادي و فوق العاده تشکيل مي گردد.

تبصره 1: براي تشکيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيل روزنامه اصفهان امروز و ارسال پيامک که در آن روز، ساعت، مکان تشکيل و دستور جلسه به طور روشن قيد شده باشد. اقدام نمايد بديهي است ازتاريخ دعوت اعضاء تا تشکيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر اين فاصله نبايد از45 روز تجاوز نمايد.

تبصره2: دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنکاف هيأت مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين درصورت خودداري بازرس يا بازرسان ، حداقل يک چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره 3: دعوت کنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاريخ تشکيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز قبل از تشکيل، طي دعوتنامه کتبي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره 4: اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيأت مديره، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي که مجمع تصويب نمايد، به طورکتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.

تبصره5: هر يک از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وکالت يکي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد.

ماده12: مجمع عمومي عادي هر سال يک بار با حضور دست کم نصف به علامه يک اعضا رسميت مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد، براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يک سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره1: مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يک چهارم اعضا به طور فوق العاده تشکيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز ، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.

تبصره 2: تصميمات مجامع عمومي عادي در کليه مراحل، با اکثريت نصف به علاوه يک آراي حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان که با اکثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

ماده 13: وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان در موردکارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم درمورد تصويب آن و همچنين اتخاذ نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي انجمن صنفي.

2- استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم درمورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي.

3- دادن رهنمود و تصويب سياست هاي کلي وتعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي.

4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد.

5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي که صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد.

6- رسيدگي نهايي به اعتراض کساني که طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند (موضوع ماده 6 اساسنامه).

7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.

8- ايجاد کميته ها و همکاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني و ساير مراکز مرتبط.

9- انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن .

11- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشکيل و يا عضويت درکانون انجمنهاي صنفي مربوط و يا خارج شدن ازکانون هاي مذکور(تفويض اختيار به هيأت مديره).

ماده 14: مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست کم نصف بعلاوه يک اعضا تشکيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم با حضور حداقل يک سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اکثريت دو سوم آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15: ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه

2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه

تبصره: پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص و کتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع کليه اعضا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

ماده 16: پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسه مجمع عمومي توسط رييس يا يكي از اعضاي هيأت مديره، بلافاصله هيأت رييسه مجمع مركب از دست كم يك رييس، يك نايب رييس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد، دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با رأي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند.

تبصره: 1- اعضاي هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت در هيأت مديره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در مجمع عمومي كمتر از 50 نفر باشد).

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره 3- هيات رييسه و نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره، هيأت داوري و بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيأت رييسه مجمع با تصويب اكثريت اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد، معين كند. تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت رييسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر طرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجم صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد. هيأت رييسه و نظارت ، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد.

ب) هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18- هيأت مديره داراي 3 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال اتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دورههاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم بلا مانع است.

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس ، يك نايب رييس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي اصلي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور (رئيس، خزانه دار و يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره) را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذيل به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره هر ماه يك بار، با حضور اكثريت اعضا (حداقل 3 نفر) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رييس، نايب رييس ، يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره : هر یک از اعضای هیات مدیره موظف به ارائه گزارش در مجامع عمومی عادی سالیانه می باشند.

تبصره 1- برنامه زماني و مكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره تعيين خواهد شد.

تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده هيأت مديره خواهد بود.

تبصره 4- ارائه گزارش عملکرد سالانه توسط هریک از اعضا هیئت مدیره در مجامع سالانه

ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجود متعلق به انجمن را در آن واريز نمايد.

ماده 22- كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيأت مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيأت مديره رسيده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضاي مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 23 – در صورت استعفا، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضاي هيأت مديره در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهد شد. هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد.

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره، انتخاب هيأت مديره بايد تجديد گردد. حداكثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اخطار مي دهند. يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس يا بازرسان مكلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره 3- در صورت استعفا يا سلب عضويت هر كدام از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيأت مديره و بازرسان شود، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.

ماده 24- هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، در مورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره- هيأت مديره پس از پايان دوره مأموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه داراييها و اموال و اسناد و مدارك انجمن صنفي خواهد بود.

ماده 25- ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره

1- تهيه دفار رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت و صورتجلسات هيأت مديره).

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

7- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد خاص و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9- همكاري در جهت تأسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء.

10- وكالت و نمايندگي انجمن صنفي در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاه هاي دولتي و ملي در حدود مقررات اين اساسنامه.

11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي و تصويب آيين نامه هاي داخلي.

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي.

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل – كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني ، كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها.

15- تصويب عضويت در كانون انجم هاي صنفي مربوط براساس بند 11 ماده 13.

ماده 26- وظايف رييس هيأت مديره

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.

2- اداره جلسات هيأت مديره و تنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه.

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پي گيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

6- امضاي كارت هاي عضويت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.

7- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رييس قرار دارد.

تبصره 1: قسمتي از وظايف رئيس هيأت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

تبصره 2- در غياب رييس هيئت مديره، نايب رئيس انجام وظايف بندهاي 1 و 2و 3 را بعهده خواهد داشت.

ماده 27- هيأت مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيأت مديره يا خارج از آن اقدام مي نمايد. با پايان اعتبار هيأت مديره، رابطه استخدامي دبير با كانون نيز ملغي مي شود.

تبصره- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويت هيأت مديره، به كار گمارده مي شوند.

ماده 28- وظايف و اختيارات دبير

دبير در صورت تفويض از طرف هيأت مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي

2- انجمن مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.

3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار

4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضا با تفاق خزانه دار انجمن صنفي

5- تهيه دفاتر «عضويت» و «امور مالي» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.

6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانون براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي .

8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات  اركان انجمن صنفي و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند.

ماده 29- وظايف و اختيارات خزانه دار

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است:

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رييس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2- اداره امور مالي انجمن صنفي، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن صنفي.

3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تأييد و امضاي صورتجلسات مربوط.

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير.

5- نظارت بر خريد، فروش، اجاره و هر نوع عملي مالي و مسئوليت در حفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي.

6- ثبت كليه دريافتي ها و هزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رييس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان، كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.

ج – بازرس يا بازرسان حدود وظايف و اختيارات آنان

ماده 30- بازرسان انجمن صنفي، متشكل از: 1- نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن صنفي براي مدت 1 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلا مانع است.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت در حسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي (حسب مورد).

4- رسيدگي و اظهار نظر مورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه

6- شركت در جلسات هيأت مديره (در صورت لزوم) بدون داشتن حق رأي

تبصره: بازرس / بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه كانون تسليم دارند. همچنين بازرس/ بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي (گزارش سالانه)، يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارايه نمايند.

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره، هيأت داوري و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابيعت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غير قانوني

4- نداشتن محكوميت قطعي كيفري موثر

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق

6- عدم اعتياد به مواد مخدر

7- داشتن حداقل مدرك ليسانس حسابداري و يا در غير اين صورت حداقل 5 سال سابقه كار حسابداري

8- داشتن حداقل 28 سال سن

9- داشتن حداقل 3 سال كار حرفه اي حسابداري

ماده 33- در اجراي ماده 18 آيين نامه انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل … درصد حق عضويت دريافتي از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كافرمايي واريز خواهد شد.

ماده 34- در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هر يك از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد. به اين منظور در صورت درخواست هر يك از طرفين اختلاف، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود. هيأت داوري پس از صدور رأي خود، منحل مي گردد:

ماده 35- مسئولان انجمن صنفي، ملكفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد:

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم تجديد انتخابات آن

3- در صورت صدور رأي قعطي از طرف مراجع قضايي كشور

تبصره 1- انحلال انجمن صنفي، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيأت مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رئيس هيأت مديره با تظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دارخواهند شد. در صورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تصفيه اي مركب از 3 يا 5 نفز از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد.

ماده 37- چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيأت مديره، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام نشده باشد، بازرس يا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند. پس از اخطار بازرس يا بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفي حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت (حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس يا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفي را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون به كانون ذي ربط اعلام نمايند.

ماده 38- هيأت تسويه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده ، فهرست كاملي از كليه دارايي هاي انجمن صنفي اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده ، دارايي انجمن صنفي را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار شير خوارگاه قرار داده شود.

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

ماده 40- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل اجراست.

ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

اين اساسنامه در چهار فصل و 41 ماده 42 تبصره در تاريخ 04/ 03/ 1393 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس تاريخ 04/ 03/ 1393 انجمن صنفي كارگري حسابداران استان اصفهان رسيد.